INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI AAA Realitní fond, a.s.,

IČ: 27413934 (dále jen „Společnost“)
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
(whistleblowing)

 1. Jaké jednání lze oznamovat?
  1. Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:
   1. má znaky trestného činu,
   2. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
   3. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
    1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    2. daně z příjmů právnických osob,
    3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    4. ochrany spotřebitele,
    5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
    6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    7. ochrany životního prostředí,
    8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
    9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
    10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
    11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
    12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
    13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
    14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
  2. V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1 až 14.
  3. Prací nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:
   1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
   2. služba,
   3. samostatná výdělečná činnost,
   4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
   5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
   6. plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
   7. správa svěřeneckého fondu,
   8. dobrovolnická činnost,
   9. odborná praxe nebo stáž,
   10. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění
  4. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
 2. Jakým způsobem lze oznámení učinit?
  1. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému „Společnosti“, Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.
  2. Příslušná osoba (dále jen jako „Příslušná osoba“) je osoba, která je určena „Společností“ k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.
  3. Oznámení je možné podat Příslušné osobě:
   1. Písemně doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je uvedeno „Neotevírat, důvěrné“ na adresu:
    příslušná osoba: Andrea Králová
    firma: AAA Realitní fond, a.s.
    adresa: Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
   2. Elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@spgroup.cz
   3. Telefonicky na telefon příslušné osoby tel.č.: +420 221 907 217, která se posléze s oznamovatelem osobně sejde.
  4. K dnešnímu dni je příslušnou osobou paní Andrea Králová. Společnost je oprávněna měnit Příslušnou osobu ve formě dodatku k tomuto dokumentu.
 3. Jaký je postup při či po doručení oznámení?
  1. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně (viz odst. 2.1 až 2.3). Požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
  2. O přijetí oznámení podle odstavce 3.1 je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
   1. oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
   2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
  3. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 3.2 se použije obdobně.
  4. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
  5. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u Příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření Společnosti, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto Příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec 3.2 se použije obdobně.
  6. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
  7. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
 4. Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení
  1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů
  2. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytují-li Příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
  3. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
   1. datum přijetí oznámení,
   2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
   3. shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
   4. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.
  4. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
  5. Do evidence podle odstavce 4.1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce 4.2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.
 5. Ostatní možnosti podání oznámení
  1. Oznamovatelé mohou podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení  zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ).

V Praze dne 31.7.2023